Ajalugu

MTÜ Eesti Geoinformaatika Selts (ESTGIS) on Eesti geoinformaatikute, kartograafide ja sellega seotud erialade spetsialistide selts. ESTGIS asutati 30. septembril 2010. aastal Tallinnas, rohkem kui 80-ne erialaspetsialisti poolt.

Seltsi eesmärgiks on:

  • aidata kaasa geoinformaatika valdkonna hea maine säilimisele ja tõsta ühiskonna teadlikkust geoinformaatika rakendamisest saadavast kasust;
  • aidata kaasa Eesti tööjõuturu vajadustele vastava geoinformaatikat aktiivselt kasutada suutvate spetsialistide tekkele, luues tingimused oma liikmete professionaalsuse kasvuks, tõhustades geoinformaatika alast haridust, valdkonnaga seotud inimeste koolitust, oskusteabe ja kogemuse vahetust ning erialast koostööd nii siseriiklikult, kui rahvusvaheliselt;
  • aidata kaasa Eesti geoinformaatika ja ruumiandmete arenguks ja koordineerimiseks vajalike dokumentide tekkele ning osaleda nende koostamisel ja ellurakendamisel;
  • teha sihipärast koostööd geoinformaatika ja sellega seotud valdkondades tegutsevate Eesti ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  • toetada ja edendada protsesse, mis on suunatud geoinformaatika valdkonna arendamisele, info tõhusamale kättesaadavusele ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele;
  • kaitsta oma liikmete ühishuve ja õigusi.

Tulevased üritused

ESTGISi aastakonverents 2024

04. oktoober 2024

(2+ kuu pärast)

Tutvu üritusega